یارتی 2110 (لا بل)
2 x 680 PS MAN 2408

اطلاعات مربوط به شما در یک نگاه:
طول 21.10 متر
کابین 5 (4 + 1)
اسکله های 10 (8 + 2)
توالت / دوش 3 3

سال: 1994 / بازسازی 2015
عرض: 4.43 متر
پیش نویس: 1.60 متر
مخزن آب: 1800.00 لیتر
مخزن سوخت: 4000.00 لیتر
موتور: 2 x 680 PS MAN 2408