جانسون 56 (سبک جدید)
2 x 680 PS MAN 2408

اطلاعات مربوط به شما در یک نگاه:

طول 16.97 متر
کابین 4
اسکله 8 (6 + 1 + 1)
توالت / دوش 3 3
سال: 1998 / بازسازی 2015
عرض: 4.20 متر
پیش نویس: 1.10 متر
مخزن آب: 1000.00 لیتر
مخزن سوخت: 2200.00 لیتر
موتور: 2 x 680 PS MAN 2408