آلنا 54 (انفرادی 1)
2 x 435 PS Volvo D6 (IPS)

اطلاعات مربوط به شما در یک نگاه:

طول 16.09 متر
کابین 3
اسکله 7 (6 + 1)
توالت / دوش 2 2
جواهر: 2007
عرض: 4.64 متر
پیش نویس: 1.95 متر
مخزن آب: 420.00 لیتر
مخزن سوخت: 1800.00 لیتر
موتور: 2 x 435 PS Volvo D6 (IPS)