آپارتمان کنار دریا
حداکثر 6 نفر
ماکارسکا

اطلاعات مربوط به شما در یک نگاه:
- حداکثر 6 نفر
- منطقه: Dalmatia / Makarska
- فاصله تا دریا / ساحل: 500 متر
- اقلیم
- حیوانات خانگی مجاز است
- از 85.- در روز