اطلاعات نشر
 
الزامات 5 § TMG با اطلاعات زیر برآورده می شود:
 
میشو کوجیچ
خانه تعطیلات برتر کرواسی
کارگزاری خانه های تعطیلات و خدمات تعطیلات
Plaatzenstrasse 1
26871 پاپنبورگ
 
تماس با ما:
تلفن 04961 - 985 955 5
موبایل 01522 313 767 5
 
 
 
مسئول این پیشنهاد آنلاین: خانه برتر تعطیلات کرواسی
طراحی و اجرای مفهوم توسط Top Ferienhaus کرواسی انجام شده است
 
www.top-ferienhaus-kroatien.de امکان انتقال متن های ما به پایگاه داده هایی را دارد که منحصراً برای استفاده خصوصی کاربر استفاده می شوند. تصاحب و استفاده از داده ها برای اهداف دیگر
نیاز به موافقت کتبی www.top-ferienhaus-kroatien.de دارد